Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők megismerése, a magyarázó, elemző elméletek elsajátítása, valamint gyakorlati
esettanulmányok, példák alapján az annak befolyásolására irányuló eszközök alkalmazása a kereskedelem különböző területein.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat: 20%
Projekt feladat legfeljebb 4 fős csoportmunka és prezentáció keretében: 30%;
Órai aktivitás, évközi munka: 10%
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogyasztói piac specifikumai; A vásárlási döntési folyamat
2. A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi-kulturális tényezők; A referenciacsoport és a konformitás szerepe a vásárlási döntésben
3. Életstílus tényezők szerepe a vásárlási döntésben; Eltérő szerepek a háztartásban
4. A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai tényezők – percepció, Weber-törvény; Tanulás elméletek
5. Motivációs elméletek; Attitűd
6. Fogyasztói magatartás a kereskedelemben
7. Fogyasztói elégedettség, fogyasztóvédelem, etikai kérdések
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tantárgy írásbeli vizsgával zárul, mely az érdemjegy 40%-át lépezi.
Követelmény az írásbeli vizsga legalább 50%-os teljesítése (40 pontból legalább 20 pont).
Az érdemjegy az évközi feladatokból, a zárthelyi dolgozat és a vizsga eredményéből az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
86-100%-ig jeles (5)
79-85%-ig jó (4)
68-78%-ig közepes (3)
51-67%-ig elégséges (2)
0-50%-ig elégtelen (1)
 
Kötelező irodalom: Hofmeister-Tóth Á.: Fogyasztói magatartás alapjai, Akadémiai Kiadó, 2014.
Ajánlott irodalom: Fodor M.- Fürediné K. A.- Horváth. Á: Fogyasztói magatartás, Egyetemi tankönyv, Gödöllő, 2011.
Törőcsik M.: Fogyasztói magatartás, Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011.
A Marketing&Menedzsment, valamint a Kreatív szakfolyóiratok szakcikkei