Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin; Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók a legfontosabb közgazdasági elmélet és módszertan döntésorientált megközelítésű gyakorlati alkalmazására készülnek fel, megismerve a
legfontosabb piacgazdasági kategóriákat, működési sajátosságaikat, kiemelve az egyéni, vállalati döntésekkel a kapcsolatukat. Az előadásokon a
vezetői döntéseket alátámasztó, segítő módszerekkel való ismerkedés történik, a gyakorlatokon különböző üzleti szituációk megoldása valósul meg,
amely magába foglalja az esetpéldák feldolgozását, gyakorlati kalkulációk, modell számítások elkészítését.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy teljesítése kollokvium jegy megszerzésével valósul meg. A NEPTUN-ban található Üzleti gazdaságtan vázlatok és választható témalista alapján
egyéni feladatok megoldása a követelmény. A vizsga formája írásbeli vizsga, amit kiegészít egy egyéni téma esszészerű kidolgozása és prezentálása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Üzleti vállalkozás - gazdasági tevékenység
GY: Magyarországi vállalati struktúra, jellemzése (KSH adatbázis alapján)
2. EA: Vállalkozás elméletek
GY: Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák)
3. EA: Termékpálya, értéklánc
GY: Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák) - számítási feladatok I.
4. EA: Költség, önköltség - költséggazdálkodás
GY: Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák, fedezet) - számítási feladatok II.
5. EA: Vállalati környezet és vállalati döntések
GY: Környezet elemzési módszerek (PEST, PESTEL, STEEP) szerepe
6. EA: Versenykörnyezet hatása az egyéni vállalati döntésekre
GY: Termékpálya, termékszerkezet értelmezése a kkv szektorban
7. EA: Vállalati erőforrások, tulajdonságok
GY: Egyéni feladat, témaválasztás, esettanulmány
8. EA: Tárgyiasult erőforrások - működés feltételrendszer kapcsolata I.
GY: "Tárgyi eszközgazdálkodási feladatok (beruházás, üzemfenntartás) I.
Cost and profit analysis
"
9. EA: Tárgyiasult erőforrások - működés feltételrendszer kapcsolata II.
GY: Tárgyi eszközgazdálkodási feladatok (termelési szerkezet és beruházás kapcsolódások) II.
10. EA: Nem tárgyiasult erőforrások - működés feltételrendszer kapcsolata I. (humán erőforrás, innováció)
GY: Prezentáció I.
11. EA: Nem tárgyiasult erőforrások - működés feltételrendszer kapcsolata II. (információ), szerepe a stratégiában
GY: Prezentáció II.
12. EA: Stratégiaalkotás (sajátosságai a kkv-k esetében)
GY: Vállalati stratégiák - esettanulmány
13. EA: Társadalmi szerep, társadalmi felelősségvállalás, üzleti etika
GY: Prezentáció III.
14. EA: Vállalati tevékenységek - gazdálkodás
GY: Prezentáció IV.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az értékelés összetevői:
• Írásbel zárthelyi dolgozat: 50 pont
• Az egyéni feladat (esszé): 30 pont
• Prezentáció, kérdések (védés): 20 pont
(A félévközi opcionálsi feladatokkal +10 pont szerezhető.)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az aláírás feltétele: Határirőre bedott két esszé, prezentáció és a a legalább elégségesre megírt zárthelyi.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag -előadások vázlata (ppt)
Kaplan, R. S. – Atkinson, A. A.: Vezetői üzleti gazdaságtan. Panem Business Kft., E-book Budapest, (ill. papír: 2003 (ISBN 963 545 375 2))
Ajánlott irodalom: Anthony, R. N.–Govindarajan, V.: Menedzsmentkontroll-rendszerek. Panem Könyvkiadó Kft., Budapest, 2009 (ISBN 978-963-545-512-6)
Turčeková,N. – Svetlanská, T. – Takács I. (2016): Business Economics – International V4 Studies. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad
University Studies Grant No. 61200004. 109. p
Sadov, R. - Takács-György, K. (2016): Selected chapters from Strategic Management. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad University Studies
Grant No. 61200004. ISBN 978-80-552-1509-9. 86. p
Takácsné György K, Takács I (2014): Jellemző-e a stratégiai gondolkodás az Észak-magyarországi régió kkv-szektorában?. Competitio 13:(1) pp. 88-100.
Gazdasági és tudományos, szakfolyóiratok (Figyelő, Heti Világgazdaság, Vezetéstudomány, Competicio, Harvard Business Press) előadásokon ajánlott
cikkei.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000