Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Dr. Bujdosó László;
 
Előtanulmányi feltételek: Ajánlott: Menedzsment alapjai, Matematika ,Vállalkozásgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 6 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelő és szolgáltató folyamatokat, a termelés stratégiai valamint operatív tervezését és
módszereit, a hagyományos és a modern gyártási rendszereket továbbá, hogy fejlessze műszaki és gazdasági probléma megoldási és számítástechnikai
készségeiket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás feltétele:
1 db. évközi feladat határidőre történő benyújtása és az utolsó konzultáción írandó Zh eredményes megírása.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A termelésmenedzsment fogalma. Termelési stratégiák. Gyártási folyamatok és gyártási rendszerek. Kapcsolódó gyakorlati példák. A piaci (vevői) igények feltárásának módszerei. A versenyképesség kritériumai. A terméktervezés és termékfejlesztés folyamata. A gyártási technológia tervezésének folyamata. Hagyományos és rugalmas gyártórendszerek. Gyártástervezés rendelésre és raktárra történő gyártás esetén. Aggregált erőforrástervezés operációkutatási módszerek segítségével.
2. Anyagszükséglet tervezési rendszerek. (MRP I., MRP II.) Készletgazdálkodás és módszerei. Gazdaságos készletszintek meghatározása. Gyártási folyamatok idő-, kapacitás- és költségtervezése. A gyártási folyamatok térbeli elrendezésének módozatai. A gyártási folyamatok ellátási feladatai (Anyagmozgatás, tárolás,gyártóeszköz ellátás) Karbantartás, üzemfenntartás tervezése és működtetése. A jövő üzemei az informatika és az automatizálás fejlődésének szemszögéből.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga esetleges szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás : Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó (2009)
Ajánlott irodalom: James P. Womack – Daniel T. Jones: LEAN szemlélet. A veszteségmentes, jól mûködõ vállalat alapjai. Bp.: HVG Kiadó (2009)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása megfelel az ISO 9001 szabvány 4. fejezet 4.1-4.20 pontjaiban foglaltaknak.