Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a minőségirányítási rendszerek legfontosabb jellemzőit.
Képesek legyenek kidolgozni a munkahelyükön a rájuk vonatkozó minőségirányítási dokumentációs rendszer egyes elemeit.
Legyenek aktív résztvevői a tanúsítási folyamatnak.
Sajátítsák el a folyamatos fejlesztés szemléletét, a vevőközpontúság érdekében..
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 Zárthelyi, 1 beadandó esszé, kiselőadás

A tantervben előírt gyakorlatok órarend szerinti látogatása kötelező. A hiányzásokra a TVSZ előírásai érvényesek.

A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelező, melynek ellenőrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelőző előadás anyagának esetenkénti
számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az előadáson elhangzott tananyagban
teljes járatlanság tapasztalható.
Az aláírás megszerzésének feltétele a félév során az előadásokhoz kapcsolódó feladatsorok megoldása a gyakorlatokon, valamint egy zárthelyi dolgozat
megírása a 10. héten az előadás idejében .
A beadandó házi dolgozatot legkésőbb a 6.oktatási héten (március 17-én 24.00-ig) kell e-mailen elküldeni. (gombaszogi.ildiko@kgk.uni-obuda.hu címre)
A dolgozat címe: Minőség, ahogy én látom… (a vevő oldaláról)
(terjedelme 3-4 oldal, ami minimum 6000 karakter szóközök nélkül, ezen felül lehet + borítólap, +kép + melléklet, WORD formátumban)
Formai követelményei megfelelnek a szakdolgozat formai követelményeinek. (lsd. Szabályzatok!)
A dolgozat ÖNÁLLÓ gondolatokat kell tartalmazzon, szubjektív jellegű, az elsajátított szakkifejezés rendszerre kell épüljön.
A ZH megírásának feltétele a házi dolgozat határidőre történő elküldése. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: A minőség története. Minőségfogalom.
2. Előadás és 1. gyakorlat: Minőségmodellek. A minőség mérése.
3. Előadás: A minőséget meghatározó tényezők.
4. Előadás és 2. gyakorlat: TQM. Vevőközpontúság
5. Előadás: Folyamatos javítás. PDCA-ciklus. Alkalmazottak bevonása
6. Előadás és 3. gyakorlat: TQM megvalósításának lépései. A TQM hatása
7. Előadás: Az ISO 9000 Minőségirányítási szabványcsalád
8. Előadás Az ISO 9001:2015. szabvány fejezetei
A minőségirányítási rendszer bevezetése.
4. gyakorlat: A szabványmódosítás okai. A minőségirányítási alapelvek. A szabvány szerkezete.
9. OKTATÁSI SZÜNET
10. Előadás: ZH
11. Előadás és 5. gyakorlat: Minőségügyi dokumentumok. Kézikönyv. Eljárási utasítások, munkaleírások, feljegyzések. A dokumentumok kezelése.
12. Előadás: Auditálás. A vevő és dolgozói elégedettség vizsgálata
13. Előadás: LEAN menedzsment
6. gyakorlat: Kiselőadások.
14. Előadás: EFQM modell, A MIR kapcsolata más irányítási rendszerekkel.) (pót zh)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga

Aláírás feltétele az elfogadott zh és a beadott esszé.

Aláírás pótlására akkor van lehetősége a hallgatónak, ha a szorgalmi időszakban megírta a zh-t (vagy annak pótlását az utolsó héten).
 
Kötelező irodalom: MSZ EN ISO 9001:2015
Elektronikus tananyag a Moodle rendszerbe feltöltve
Órai feladatlapok
Ajánlott irodalom: Dr Drégelyi-Kiss Ágota Minőségbiztosítás BGK-3047 Budapest, 2013
Dr. Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése TÜV Rheiland Akadémia Budapest, 2010
Mike Rother: Toyota-kata HVG Kiadói Rt., 2014
Eric Ries: Lean startup HVG Kiadói Rt., 2013