Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Gombaszögi Ildikó Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a LEAN menedzsment legfontosabb jellemzőit.
Képesek legyenek kidolgozni a munkahelyükön a rájuk vonatkozó folyamatok LEAN szemléletű tevékenységének elemeit.
Legyenek aktív résztvevői a minőségügyi problémafeltárási folyamatnak.
Sajátítsák el a folyamatos fejlesztés szemléletét, a vevőközpontúság érdekében..
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 Zárthelyi, 1 beadandó esszé, kiselőadás

A tantervben előírt gyakorlatok órarend szerinti látogatása kötelező. A hiányzásokra a TVSZ előírásai érvényesek.

A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelező, melynek ellenőrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelőző előadás anyagának esetenkénti
számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az előadáson elhangzott tananyagban
teljes járatlanság tapasztalható.
Az aláírás megszerzésének feltétele a félév során az előadásokhoz kapcsolódó feladatsorok megoldása a gyakorlatokon, valamint egy zárthelyi dolgozat
megírása a 6. és a 14. héten az előadás idejében.
A beadandó házi dolgozatot legkésőbb az 5.oktatási héten (szombaton 24.00-ig) kell e-mailen elküldeni. (gombaszogi.ildiko@kgk.uni-obuda.hu címre)
A dolgozat címe: Minőség, ahogy én látom egy szervezetben…
(terjedelme 3-4 oldal, ami minimum 6000 karakter szóközök nélkül, ezen felül lehet + borítólap, +kép + melléklet, WORD formátumban)
Formai követelményei megfelelnek a szakdolgozat formai követelményeinek. (lsd. Szabályzatok!)
A dolgozat ÖNÁLLÓ gondolatokat kell tartalmazzon, szubjektív jellegű, az elsajátított szakkifejezés rendszerre kell épüljön.
A ZH megírásának feltétele a házi dolgozat határidőre történő elküldése. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A minőségfogalom értelmezése, fejlődése
2. Minőségmodellek
3. Minőségmenedzselés szintjei
4. TQM
5. TPS-minőségfejlesztési technikák Kaizen. Just in time. Kanban
6. 1. zh
7. Lean kialakulása, jelentése, alapelvei. Érték-előállító folyamat
8. Lean szervezet. A karcsú gyártás kialakítása
9. A lean menedzsment hatása a vállalati teljesítményre. A lean és a vállalati versenyképesség kapcsolata.
10. Muda (A 7+1 veszteségkategória).
11. 5S. Vizuális menedzsment.
12. A LEAN menedzsment és az ISO 9001 MIR követelményeinek kapcsolata
13. A karcsú szolgáltatás kialakítása. Lean iroda. Lean IT.
14. 2.zh
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A beadandó elkészítése
A gyakorlaton a kiselőadás megtartása
2 db zh min.50-50%-os teljesítése.
Az évközi jegyet egy alkalommal lehet pótolni a vizsgaidőszak első 10 napjában kiírt pótlási lehetőség alkalmával.
 
Kötelező irodalom: J.P.Womack-D.T.Jones: Lean szemlélet (HVG Kiadói Rt., 2009)
MSZ EN ISO 9001:2015
Elektronikus tananyag a Moodle rendszerbe feltöltve
Órai feladatlapok
Ajánlott irodalom: Dr Drégelyi-Kiss Ágota Minőségbiztosítás BGK-3047 Budapest, 2013
Dr. Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése TÜV Rheiland Akadémia Budapest, 2010
Mike Rother: Toyota-kata HVG Kiadói Rt., 2014
Eric Ries: Lean startup HVG Kiadói Rt., 2013