Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita Oktatók: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók jártasságot szereznek a szóbeli és írásbeli kommunikáció, prezentáció és publikáció terén. Az elõadáson elhangzottakat gyakorlatban is
kipróbálhatják, így elsajátítják a kommunikációs technikákat és eszközök használatát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
4. gyakorlat (8. hét): A csoporttagok leadják prezentációjuk címét és egy rövid absztraktot
13. és 14. heti gyakorlatok: Az elkészített prezentációk elõre megadott szempontok szerinti közös értékelése
Az így szerzett aláírás feltétele az írásbeli vizsgára való jelentkezésnek.
Írásbeli vizsga.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Írásbeli és szóbeli bemutatkozás, stílusok, kifejezések, szókincs.
2. Önéletrajzírás, bemutatkozás, szókincs tesztek, névjegykártya használat.
3. Írásbeli kommunikáció I.: vázlat és jegyzetkészítés, hivatkozások, forrásanyag gyûjtése.
4. Jegyzetkészítés, vázlat, absztraktok írása, Internet használat, szakirodalmazás.
5. Írásbeli kommunikáció II: Hivatalos dokumentumok írása: dolgozatok, cikkek, üzleti dokumentumok.
6. Hivatalos levelek megírása, motivációs levél, email, pályázatok, kérvények, a tökéletes forma, korrektúra, Word.
7. Szóbeli kommunikáció I: Az elõadásra való felkészülés, az elõadás menete, prezentációs eszközök használata,
8. Prezentációkészítés Power Pointtal, és Prezivel. Prezentáció téma leadási határideje.
9. Szóbeli kommunikáció II: Kapcsolat a hallgatósággal testbeszéd, hangzás, viták, és kritika megfogalmazás, és fogadása.
10. Prezentációt kísérõ eszközök használata.
11. Szóbeli kommunikáció III: Hallgatás és kérdezés, nemzetközi kommunikáció.
12. Interjúk és kérdõívek összeállítása, felvétele, kiértékelése.
13. Összefoglalás, szempontok a prezentáció elõadásához.
14. Az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A képzés formája e-learning képzés, melynek ütemterve igazodik a tantermi képzéshez, azonban a hallgatók a moodle rendszeren megadott formában ÖNÁLLÓ munka formájában sajátítják el a tananyagot. Ehhez igazodva a dolgozatok feltöltése és a vizsga is a rendszer keretein belül történik. A képzés jellegéből adódóan az összes feltétel részletesen nyomonkövethető a moodle rendszerben.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
a tárgy írásbeli vizsgával zárul
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, melyek vázlata elérhetõ a Moodle rendszeren keresztül. A vázlat nem helyettesíti az aktív órai részvételt.
– Szabó Katalin: Kommunikáció felsõfokon, Kossuth Kiadó Budapest, 2002.
– Görög Ibolya: Prezentáció, In: Az üzlettárs 2006/07 július-augusztusi szám, 17-23. oldal, (a kiadó hozzájárulásával elérhetõ)
Ajánlott irodalom: Szaklapok, folyóiratok, online elérhetõ anyagok.
 
Egyéb segédletek: A dolgozatok leadása is a Moodle rendszeren keresztül történik.