Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita Oktatók: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók jártasságot szereznek a szóbeli és írásbeli kommunikáció, prezentáció és publikáció terén. Az elõadáson elhangzottakat gyakorlatban is
kipróbálhatják, így elsajátítják a kommunikációs technikákat és eszközök használatát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
4. gyakorlat (8. hét): A csoporttagok leadják prezentációjuk címét és egy rövid absztraktot
13. és 14. heti gyakorlatok: Az elkészített prezentációk elõre megadott szempontok szerinti közös értékelése
14. heti elõadás: Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Írásbeli és szóbeli bemutatkozás, stílusok, kifejezések, szókincs.
2. Önéletrajzírás, bemutatkozás, szókincs tesztek, névjegykártya használat.
3. Írásbeli kommunikáció I.: vázlat és jegyzetkészítés, hivatkozások, forrásanyag gyûjtése.
4. Jegyzetkészítés, vázlat, absztraktok írása, Internet használat, szakirodalmazás.
5. Írásbeli kommunikáció II: Hivatalos dokumentumok írása: dolgozatok, cikkek, üzleti dokumentumok.
6. Hivatalos levelek megírása, motivációs levél, email, pályázatok, kérvények, a tökéletes forma, korrektúra, Word.
7. Szóbeli kommunikáció I: Az elõadásra való felkészülés, az elõadás menete, prezentációs eszközök használata,
8. Prezentációkészítés Power Pointtal, és Prezivel. Prezentáció téma leadási határideje.
9. Szóbeli kommunikáció II: Kapcsolat a hallgatósággal testbeszéd, hangzás, viták, és kritika megfogalmazás, és fogadása.
10. Prezentációt kísérõ eszközök használata.
11. Szóbeli kommunikáció III: Hallgatás és kérdezés, nemzetközi kommunikáció.
12. Interjúk és kérdõívek összeállítása, felvétele, kiértékelése. Összefoglalás, szempontok a prezentáció elõadásához.
13. Zárthelyi dolgozat.
14. Az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A képzés formája e-learning képzés, melynek ütemterve igazodik a tantermi képzéshez, azonban a hallgatók a moodle rendszeren megadott formában ÖNÁLLÓ munka formájában sajátítják el a tananyagot. Ehhez igazodva a dolgozatok feltöltése és a vizsga is a rendszer keretein belül történik. A képzés jellegéből adódóan az összes feltétel részletesen nyomonkövethető a moodle rendszerben.
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, melyek vázlata elérhetõ a Moodle rendszeren keresztül. A vázlat nem helyettesíti az aktív órai részvételt.
– Szabó Katalin: Kommunikáció felsõfokon, Kossuth Kiadó Budapest, 2002.
– Görög Ibolya: Prezentáció, In: Az üzlettárs 2006/07 július-augusztusi szám, 17-23. oldal, (a kiadó hozzájárulásával elérhetõ)
Ajánlott irodalom: Szaklapok, folyóiratok, online elérhetõ anyagok.
 
Egyéb segédletek: A dolgozatok leadása is a Moodle rendszeren keresztül történik.