Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Gyöngyösy Zoltán;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11GNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a vállalaton belüli stratégiai és operatív marketingdöntések kialakításához és megvalósításához szükséges módszerek és készségek elsajátíttatása. A korszerû, többdimenziós statisztikai eljárásokon és informatikai technikákon alapuló módszerek korlátozott számú információ és folyton változó piaci körülmények között is elõsegítik az adaptív és hatékony vállalati marketingmunkát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
csoportos projektmunka
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingmenedzsment értelmezése, szemlélete, rendszere. Vevõérték, vevõelégedettség. Értéklánc, kapcsolati marketing
2. Marketinginformációk feltárása és elemzése
3. A marketingstratégia szerepe a szervezetek tevékenységében.. Marketing stratégia és marketing terv.
4. Piaci szereplõk tevékenységének elemzése és tervezése. A kereslet tervezése, tervezési módszerek (fogyasztói piac, szervezeti piac). A verseny elemzése.
5. Fogyasztói magatartás – a vevõkapcsolatok építése
6. Szegmentálás és célpiac kiválasztás a fogyasztói és szervezeti piacon. A szegmentálás ismérvei és technikái.
7. Pozícionálás. A kompetitív differenciálás eszközei a termék- és szolgáltatásmarketingben. Pozícionálási stratégiák kidolgozása és megvalósítása.
8. Kínálat kialakítása: termékmix és termékvonal döntések. Új termék fejlesztése és piaci bevezetésének programja. Termékciklusok menedzselése.
9. Árstratégiák és árprogramok tervezése. Ártárgyalás.
10. Az értékközvetítés: a kínálat eljuttatása a vevõkhöz: disztribúció és logisztika. Horizontális és vertikális együttmûködés tervezése és megvalósítása. Konfliktusok és kezelése a csatorna tagjai között.
11. Integrált marketingkommunikáció. Reklámtevékenység menedzselése
12. Offline és online reklámkampányok tervezése és összehangolása
13. A marketingtevékenység szervezése, megvalósítása és ellenõrzése. A marketingszervezet, a marketingteljesítmény ellenõrzése.
14. Marketing menedzsment a multinacionális vállalkozások tevékenységében.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
P- Az gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
a hiiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
- csoportos projektmunka
A vizsgajegy 3 komponensbõl áll össze:
Évközi aktivitás gyakorlaton: 10%
ZH: 40%
Vizsgajegy: 50%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane Marketingmenedzsment (2006, 12. kiadás), Akadémiai Kiadó, Budapest
Kiss Mariann (2005): Marketing példatár, AULA Kiadó