Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Csatári András;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG11OTB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 4
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány-, polgári- ill. társasági jogra).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Jogi alapfogalmak. A jog kialakulása, fejlõdése, társadalmi szerepe. Az állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer és a jogágak. A jogforrás fogalma. Jogi alapfogalmak. A jogszabály fogalma, szerkezete. A jogszabályok hierarchiája. A jogszabály érvényessége és hatályossága. A jogképesség és a jogalanyok egyes csoportjai. Alkotmányjog. Az Alkotmány jelentõsége, helye és szerepe a magyar jogrendszerben. Az Alkotmány által szabályozott társadalmi viszonyok. Az alapvetõ állampolgári jogok és kötelezettségek. Az állami szervezetrendszer. A népképviseleti szervek szervezete, feladataik (az Országgyûlés, az önkormányzati képviselõtestületek).
2. Alkotmányjog. Az államigazgatási szervek rendszere, feladataik. (Az államigazgatási eljárás.) Az igazságszolgáltatás szervei, az ügyészségek, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevõszék. Polgári jog. A polgári jog alapelvei. A polgári jogi jogviszony alanyai, tárgya és tartalma. A tulajdonjogi jogviszony, a tulajdonjog megszerzése (általában és konkrétan). A közös tulajdon és használati jogok.
3. Polgári jog. A kötelmi jogviszony. A szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok: a szerzõdéses jogviszony alanyai, tárgya és tartalma. A szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok: a szerzõdés létesítése, módosítása, érvényessége, a szerzõdéses mellékkötelezettségek, a szerzõdés teljesítése, a szerzõdésszegés esetei. A szerzõdéses jogviszony megszûnése. Felelõsség szerzõdésen kívül okozott károkért. Az öröklés. A személyi jogok: a személyhez fûzõdõ jogok polgári jogi védelme, a szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogok.
4. Társasági jog. A Magyarországon mûködõ vállalkozási formák és fõbb jellemzõik (a gazdasági jog alanyai). A gazdasági társaságokra vonatkozó általános jogi szabályozás, a gazdasági társaságok alapítása, szervezete, törvényességi felügyelete, átalakulása, stb.) A jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok szabályai (KKT, BT). A jogi személyiségû gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok (KV, KFT, RT).
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsga: írásbeli dolgozat, melynek idõtartama 60 perc. A vizsgafeladatok az elõadás témáira épülnek. Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, a vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek I. – II. (Budapest, 2006.)
Ajánlott irodalom: Balásházy-Pázmándi-Sárközy: Vállalati jog, (AULA, 2006.)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma idõ-terve, számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.