Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVP11MTD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, megismertetni a hallgatókat a beruházások finanszírozási lehetõségeivel a magánforrásoktól kezdve az uniós forrásokig. A
tantárgy
három oldalról közelíti meg a lehetséges finanszírozási módokat. Saját erõbõl történõ finanszírozási források témakörében megismerkednek a
hallgatók a hatékony pénzügyi tervezés technikáival, a tervezést segítõ elemzési módszerekkel, és a kötvénykibocsátás szabályaival. A banki,
pénzügyi piaci források, garanciák témakör a leginkább ismert, és a legelterjedtebb tõkeszerzési formával foglalkozik, megismertetve a
tantárgy
hallgatóival a hitelezési folyamat szakaszait és buktatóit, a hitelkérelem összeállításának és elbírálásának menetét, valamint a
kölcsönforrások
bemutatása után ismerteti a bankgarancia fogalmát, igénylésének mentetét. Az állami és EU-s források témakörben megismerkedhetnek a hallgatók
az állami támogatások formáival, a támogatott hitelkonstrukciókkal, az állam által nyújtott garanciákkal, valamint az Európai Uniótól származó
forrásokkal, finanszírozási lehetõségekkel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egy konkrét projekt finanszírozási szempontú bemutatása, esettanulmány formájában a szorgalmi időszak 10. hetéig elkészítve és leadva. Az
esettanulmány elkészítése az aláírás megszerzésének a feltétele! Az esettanulmány nem időre történő elkészítése és leadása nélkül a hallgató
letiltásra kerül!
Az esettanulmány arány a vizsgajegyen belül 30% (vizsga: 70%).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektek fogalma, a projektfinanszírozás fogalma. A sikeres projektfinanszírozás tényezõi.
2. Projektek kialakítása és menedzselése. A projekttársaság.
3. A projektek pénzügyi tervezésének alapjai, a pénzügyi terv kidolgozása. Pénzügyi modellezés.
4. A projektfinanszírozás csatornái Hitel- és kötvénypiaci alapfogalmak, a két forma hazai sajátosságai.
5. A hitelminõsítõk szerepe a projektfinanszírozásban.
6. Projektszerzõdések – fõ- és kiegészítõ szerzõdések
7. Finanszírozási kockázatok. Projektkockázatok becslése.
8. Garanciaintézmények szerepe és az állami szerepvállalás a projektek finanszírozásában.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából. A vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51-62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 - 100 %: jeles (5).

 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Projektfinanszírozás, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
Ajánlott irodalom: - E.R. Yescombe: A projektfinanszírozás alapjai, PANEM, 2008
- Peter K. Newitt – Frank Fabozzi: Projeiktfinanszírozás, Co-Nex Könyvkiadó Kft, 1997.Hitelügyletek – A bankárképzõ felsõfokú
bankszakmai
kurzusának távoktatási anyaga, Nemzetközi Bankárképzõ Központ, 1995.
- Sóvágó Lajos: Hitelbírálat, UNIÓ KIADÓ, 2001.
- Baka Istvánné – Bánfi Tamás – Sulyok-Pap Márta: Pénzügytan II. SALDO, 1994.