Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja mindazoknak a diszciplináknak a bemutatása, amelyek tudatos és átgondolt felhasználásával az egyre erősödő versenyben sikeresek
lehetnek a vállalkozások. Különös figyelmet fordítunk a marketing elméletben és- gyakorlatban bekövetkezett változásokra, az újabb
marketingfelfogásokra és módszerekre, egyebek között a kapcsolatépítés, a marketingkommunikáció új módszereire.
A modern marketing eszközrendszerének megismerése a menedzsment komplex döntési környezetében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zh
2 házi dolgozat prezentációja
1, az első előadáson leegyeztetet témában történő kiselőadás megtartása a kijelölt határidőben

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő
teljesítése a félév aláírásának feltétele. Ugyanez érvényes a kiselőadásokra is.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

1. házi dolgozat rész:
Az első szemináriumi órán kiadott szolgáltatás/ márka/ termék piacát szekunder és primer kutatással (a szaktanárral egyeztetett kutatási
módszerrel, opcionális) kell elemezni. Ezt követően a piacra vonatkozó legfőbb önálló konklúziókat, önálló észrevételeket kell megfogalmazni
és javaslatot tenni új célpiac(ok) megtalálására, karakterizálására (6-7 oldal)

2. házi dolgozat rész:
A teljes marketing mixre vonatkozó stratégia koncepciójának kidolgozása (6-7 oldal)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a holisztikus marketingbe, marketing környezet elemzése, félévközi feladatok ismertetése 02.17.
2. Bevezetés a holisztikus marketingbe, marketing környezet elemzése, félévközi feladatok ismertetése 02.17.
3. Bevezetés a holisztikus marketingbe, marketing környezet elemzése, félévközi feladatok ismertetése 02.17.
4. Célpiaci marketing, fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők, piackutatás alapjai 03.03.
5. Célpiaci marketing, fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők, piackutatás alapjai 03.03.
6. Célpiaci marketing, fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők, piackutatás alapjai 03.03.
7. Termék és szolgáltatás politika, árpolitika, árstratégia és ártaktika (opcionális prezentáció:első feladatrész) 04.07.
8. Termék és szolgáltatás politika, árpolitika, árstratégia és ártaktika (opcionális prezentáció:első feladatrész) 04.07.
9. Termék és szolgáltatás politika, árpolitika, árstratégia és ártaktika (opcionális prezentáció:első feladatrész) 04.07.
10. Csatornapolitika, ATL elemek, BTL elemek 04.21.
11. Csatornapolitika, ATL elemek, BTL elemek 04.21.
12. Csatornapolitika, ATL elemek, BTL elemek 04.21.
13. ZH, házi dolgozat hallgatói prezentációja 05.19.
14. ZH, házi dolgozat hallgatói prezentációja 05.19.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy:
2 zh (40%)
2 házi dolgozat prezentációja (20%-20%)
1, az első előadáson leegyeztetet témában történő kiselőadás megtartása a kijelölt határidőben (20%)
 
Kötelező irodalom: Philip Kotler – Kevin Lane Keller: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012
Ajánlott irodalom: • Józsa László – Piskóti István – Rekettye Gábor – Veres Zoltán: Döntésorientált marketing. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2005
• Jäckel Katalin-Nagy Orsolya: Üzleti terv készítése 2010. Perfekt Kiadó Budapest
Marketing& Menedzsment folyóirat tanulmányai