Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Csatári András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Alapfogalmak: jog, jogi norma, a jogrendszer és felosztása, jogviszony, jogképesség, jogalkalmazás..
2. A gazdasági jog, mint jogterület: megjelenése, elkülönülése más jogterületektõl, jogági kapcsolatai, a jogcsaládok, jellemzõi. A gazdasági jog megjelenése és fejlõdése Magyarországon.
3. A gazdasági élet szerzõdései: szerzõdésjog általános része, különös tekintettel a szerzõdéses mellékkötelezettségekre, a szerzõdés teljesítésére és a szerzõdésszegés eseteire. A jogi felelõsség.
4. A gazdasági élet fõbb szerzõdései: az adásvétel, a vállalkozás, a kölcsön, a bérlet, a megbízás, szállítmányozás, a biztosítás, a bankszámla és folyószámla szerzõdés.
5. A gazdasági élet fõbb szerzõdései: a koncesszió, lízing, faktoring, franchise, licencia.
Vegyes szerzõdések.
6. A szellemi alkotások joga: a szerzõi jogvédelem.
7. A szellemi alkotások joga: az iparjogvédelem és területei.
8. A gazdasági élet résztvevõi: az egyéni vállalkozás, a jogi személy és jellemzõi, az állam, mint a gazdasági élet alanya.
9. A gazdasági élet résztvevõi: a közhasznú (non-profit) szervezetek.
10. A gazdasági élet résztvevõi: a gazdasági társaságok. A gazdasági társaságok közös szabályai.
11. A gazdasági élet résztvevõi: a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok.
12. A gazdasági élet résztvevõi: a jogi személyiségû gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok.
13. A gazdasági élet résztvevõi: a szövetkezet.
14. A piacgazdaság egyes jogintézményei: a fogyasztóvédelem, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalma.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
Elõvizsga lehetõsége a szorgalmi idõszak utolsó hetében.
A vizsgafeladatok az elõadások témáira épülnek.

 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: Balásházy Mária – Pázmándi Kinga – Sárközy Tamás: Vállalati jog, Aula, 2006.
Ajánlott irodalom: Ajánlott: 2006. évi IV. törvény. A gazdasági társaságokról.
2007. évi LXI. törvény. A cégeljárásról és a gazdasági társaságokról szóló törvény
módosítása.
2006. évi X. törvény. A szövetkezetekrõl.