Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A görög filozófia kialakulásának, az európai identitás keletkezésének és az európai egység eszméje fejlõdéstörténetének bemutatása a politikai filozófia és a politikai gondolkodás releváns képviselõinek munkássága révén
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások látogatása kötelezõ (hiányzás nem lehetséges!).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az európai filozófia kialakulása: a milétoszi iskola
2. A szofista filozófia társadalomszemlélete
3. Arisztotelész és az ókori filozófia szintézise
4. A Respublica Christiana és a skolasztikus filozófia
5. Az európai egység középkori koncepciói: univerzális monarchia, európai föderáció
6. Podjebrád György törökellenes szövetségi terve
7. Erasmus és a keresztény pacifizmus eszméje
8. Saint-Pierre abbé pacifista egységterve
9. A felvilágosodás társadalomfilozófiája
10. Montesquieu Európa egységérõl
11. l
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegy kialakításának módja: két esszékérdésre kell válaszolni a megadott tematikából.
 
Kötelező irodalom: az órákon elõadott tananyag ismerete
Ajánlott irodalom: Pais István: A görög filozófia. Budapest, 1982 (több kiadásban)
Pais István: A filozófia története. Budapest, 2005, Szerzõi kiadás.
Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlõdéstörténete. Budapest, 2001, Napvilág